Projekty

Podpora opatrovateľskej služby v obci Stožok

Realizáciou projektu sa zabezpečilo poskytovanie opatrovateľskej služby 3 občanom obce odkázaným na pomoc inej fyyickej osoby, zamestnaním 2 opatrovateliek.

Stĺpec 1 Stĺpec 2
Názov projektu
Názov operačného programu
Kód výzvy
Kód projektu
Názov poskytovateľa


Celková výška zazmluvnených oprávnených výdavkov
Podpora opatrovateľskej služby v obci Stožok
Operačný program Ľudské zdroje
OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
ITMS2014+312041R400
RO OPLZ- Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Implementačná agentúra MPSVaR SR
44 460,00 €

www.esf.gov.sk                                                                               www.employment.gov.sk                                                                     www.ia.gov.skChodník v obci Stožok

Predmetom stavby bolo vybudovanie chodníka pre peších, ktorý sa nachádza pri ceste III. triedy


Stĺpec 1 Stĺpec 2
Program 
Spolufinancovaný fondom 
Opatrenie č. /názov
Podopatrenie č. /názov
Oblasť zamerania
Číslo výzvy
Kód projektu 
Celková výška Oprávnených nákladov
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
Zakladné služby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach 
Podpora na investície do vytvárania, ylepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
13/PRV/2015
072BB130041
77 521,18 Eur

Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení - Obec Stožok

Obec Stožok požiadala o nenávratný finančný príspevok na realizáciu spoločných zariadení a opatrení - poľných ciest.


Stĺpec 1 Stĺpec 2
Program
Spolufinancovaný fondom
Opatrenie
Podopatrenie č./názov


Operácia
Oblasť zamerania

Číslo výzvy
Kód projektu
Celková výška  oprávnených nákladov
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Investície do hmotného majetku
Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospárstva a lesného hospodárstva
Vybudovanie spoločných zariadení a opratrení
Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom
5/PRV/2015
043BB050012


Šport pre všetky vekové skupiny - Obec Stožok

Obec predloženým projektom chce riešiť výstavbu nového detského ihriska - priestoru využitia voľného času detí, kde budú budú môcť rozvíjať svoje motorické zručnosti a spoločenské správanie v rámci kolektívu ostatných detí.

Stĺpec 1 Stĺpec 2
Názov projektu
Poskytovateľ
Cieľ použitia
Číslo projektu
Výška dotácie
Šport pre všetky vekové skupiny - Obec Stožok
Úrad vlády SR
Výstavba detských ihrísk

8 000 Eur

Cyklistický chodník v obci Stožok


Cyklochodník prispeje k atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v obci.  Dostatočne vybudovaná a kompktná sieť cyklotrás v obci Stožok vytvorí podmienky pre lepšiu mobilitu obyvateľov. Zvýšenie podielu cyklistickej dopravy vytvorí pozitívny environmetálny efekt v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií Stĺpec 1 Stĺpec 2
Názov projektu
Operačný program 
Spolufinancovaný  fondom
Prioritná os
Špecifický cieľ
Kód projektu
Výzva
Poskytnuté dotácie
Cyklistický chodník v obci Stožok
Integrovaný regionálny operačný program
Európsky fond regionálneho rozvoja 
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
302011K064
IROP-PO1-SC122-2016-15
123 894

Stožok - Rozšírenie ČOV a kanalizácie

Uvedený projekt bol realizovaný počas dvoch rokov 2018, 2019 na ktorý bol poskytnutý NFP v sume 381 446 Eur

Stĺpec 1 Stĺpec 2
Účel dotácie
Poskytovateľ
Žiadosť číslo
Špecifikácia činnosti podpory
Poskytnutá dotácia
Stožok - Rozšírenie ČOV a kanalizácie
Environmentálny fond
128020
Ochrana a využívanie vôd, činnosť BK4c Čistenie odpadových vôd

Materská škola - rekonštrukcia a dostavba objektu

Obec Stožok z dôvodu rozširovania sa a pribúdania občanov pristúpila k prijatiu úveru v sume 230 000 Eur a rekonštrukcii existujúcej starej budovy materskej školy . Na zateplenie požiadala o NFP v sume 99 600 Eur. 

Stĺpec 1 Stĺpec 2
Názov projektu
Poskytovateľ
Suma
Materská škola - Rekonštrukcia a dostavba objektu
Environmentálny fond
99 600,00 Eur

Zavlažovací systém pre športovo oddychový areál Stožok

Obec Stožok získala NFP zo Slovenského futbalového zväzu v sume 10 000 Eur

Stĺpec 1 Stĺpec 2
Poskytovateľ
Účel
Suma
Slovenský futbalový zväz
Zavlažovací systém pre futbalové ihrisko
9 957,60 Eur

Hracie prvky v MŠ

Obec Stožok získala NFP z Úradu vlády Slovenskej republiky na detské ihrisko pri novozrekonštruovanej Materske škole

Stĺpec 1 Stĺpec 2
Názov projektu
Číslo projetku
Poskytnutá dotácia
Poskytovateľ
Hracie prvky v MŠ
PRS-425/2019/2
8 300 Eur


Sadová výsadba v okolí kultúrneho domu 

Projekt bol podporený z programu OBNOVA DEDINY

Záverečné vyhodnotenie

Výsadba v okolí kultúrenho domu bola podporená z programu Obnovy dedinyWifi pre Teba


Wifi pre Teba – Obec Terchová | Projekty obce | Úradná tabuľa | Občan | Obec Terchov

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Stožok, Stožok č. 47, 962 12 Detva   

Wifi pre Teba – Obec Terchová | Projekty obce | Úradná tabuľa | Občan | Obec Terchová

Názov projektu: Wifi pre Teba

Projekty - Rok 2019 - Oficiálna stránka obce Dúbravy

ITMS2014+: 311071ABN3

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Wifi pre Teba – Obec Terchová | Projekty obce | Úradná tabuľa | Občan | Obec Terchová

Miesto realizácie projektu: Obec Stožok

Výšku poskytnutého NFP: 14 250,- Eur

Wifi pre Teba – Obec Terchová | Projekty obce | Úradná tabuľa | Občan | Obec Terchová

Stručný opis projektu:

Wifi pre Teba – Obec Terchová | Projekty obce | Úradná tabuľa | Občan | Obec Terchov

Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov pre bezplatné propojenie  na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Stožok k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Predpokladané umiestnenie externých  prístupových bodov bude na uvedených miestach označených na mapke:  Stiahnuť - mapka

Stožok                                                                                                                
Bod 1 - Škôlka- Externý AP                                                                                                    
Bod 2 - Ihrisko- Externý AP
Bod 6 - Futbalový štadión-Externý AP
Bod 4 - Lanová Dráha- Externý AP
Bod 5 - Kultúrny dom- Externý AP
Bod 3 - Dolné bytovky- Externý AP
Bod 7 - Horné bytovky- Externý AP
Bod 8 - Ihrisko pri horných bytovkách- Externý AP
Bod 9 - Dom smútku- Externý AP
Bod 10 - Dolná zástavka - Externý AP

Projekt zatiaľ nebol zrealizovaný z dôvodu neukončenej kontroly VO. 

Wifi pre Teba – Obec Terchová | Projekty obce | Úradná tabuľa | Občan | Obec T

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk"

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk.


Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2020 zapísaných 162 žiakov, z toho 99...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2020 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.